Skip to content

Over ons

Over ons

Vier middelbare scholen in Helmond die onafhankelijk van elkaar staan voor goed onderwijs, goede begeleiding en een fijne schooltijd op ieder niveau; maar die elkaar vinden en versterken wanneer het kan. OMO Scholengroep Helmond: samen sterker.

OMO Scholengroep Helmond bestaat uit het Dr. Knippenbergcollege, het Carolus Borromeus College, het Vakcollege Helmond en de Praktijkschool Helmond. Ons gezamenlijke Schoolplan 2022-2026 kent als titel Het beste voor jezelf én elkaar. Bekijk hier de factsheet (schoolplan op 1 pagina) en hier de kijkplaat die erbij hoort.

We hebben ieder jaar een schoolgids. Hier is de gids van 2022-2023.

De scholen vallen onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector, Emmeken van der Heijden, is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de scholengroep. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Jos Kusters. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013-5955500
omo@omo.nl

MR
De medezeggenschapsraad (MR) is de formele gesprekspartner van de rector en elke deelschool heeft een afvaardiging. De MR houdt zich uitsluitend bezig met deelschooloverstijgende zaken. Meer informatie over de rol van de MR, de medezeggenschapsorganen van de deelscholen en de manier waarop u lid kunt worden, vind u op de websites van de deelscholen.

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen binnen de verschillende deelscholen. Het leerlingenstatuut is voor alle deelscholen hetzelfde en kunt inzien via deze link

Raad van Advies
OMO Scholengroep Helmond heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze scholengroep betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

Vereniging OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door “goed onderwijs” te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument “Koers 23: Onderwijs met overtuiging” geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

“Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen”.

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt het plan hier

Ledenraad
De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.